Knihovní a internetový řád
Sem vložte podnadpis

Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Článek 1

Poslání a činnost knihovny
 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, a to zejména a) výpůjční služby b) meziknihovní služby c) informační služby d) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny e) informace z oblasti veřejné správy f) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru g) přístup na internet

2. Knihovna poskytuje tyto placené služby : - kopírování - registraci uživatelů - MVS Úhrada za tyto služby je stanovena ve výši skutečně vynaložených nákladů.

3. Veškeré finanční částky za služby poskytované knihovnou jsou účtovány podle ceníku služeb.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Článek 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,bydliště, datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, Praha 3.

Článek 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být trvale nebo dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

4. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

III. Výpůjční řád

Článek 5

Zpřístupněné knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím MVS nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele.

Článek 6

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů: a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury a pod. ) d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Článek 7

Postupy pro půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2. Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

Článek 8

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Tato lhůta může být prodloužena třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument jiný uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Článek 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu
 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovní náklady na opravu dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat.

Článek 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu vypůjčky.

2. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

3. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Článek 11

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Článek 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení : povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček : nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu ) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele : za vystavení duplikátu ztraceného průkazu účtuje knihovna manipulační poplatek.

Článek 13

Náhrada všeobecných škod

1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí                               vedoucí knihovny

Internetový řád

1. Uživatel smí používat pouze předinstalovaný software.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu.

4. Za úplatu je možno pořizovat tiskové výstupy.

5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.

6. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s pornografickým obsahem, rovněž nesmí navštěvovat stránky podporující rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a násilí.

7. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etické normy.

8. V případě zvýšeného zájmu o internet ( čekajících zájemců ) je doba připojení uživatele omezena na 30 minut.

9. V případě porušení tohoto řádu může být uživateli přístup k internetu ukončen.

Desatero bezpečného internetu pro děti ( zdroj : Nadace Naše dítě )

  1. Nezapomeň : inteligentní internetový surfař je opatrný internetový surfař !
  2. Nedávej nikomu adresu ani telefon ! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou !
  3. Neposílej nikomu po internetu svou fotografii, nesděluj svůj věk !
  4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi !
  5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily !
  6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů !
  7. Pokud tě nějaký obrázek šokuje, okamžitě opusť webovou stránku !
  8. Svěř se dospělému, pokud tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků !
  9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy !
  10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš !